Tietosuojaseloste

EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679

Rekisterinpitäjä

Fambition Consulting Oy

Yhteyshenkilö ja yhteydenpito rekisteriasioissa

Linda Rautanen
linda.rautanen@fambition.fi
puh. 050 5708790

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Fambition Consulting Oy:hyn yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin nimi

Fambition Consulting Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Fambition Consulting Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu vastaava kaupallinen yhteys.

  • Yhteydenpitoon tai yhteydenpitohistorian seuraamiseen
  • Fambitionin Consulting Oy:n markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Tiedot yhteydenpidosta

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niiden käyttötarkoitukseen tarpeellisen ajan tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot poistetaan kun edellisestä kontaktista on kulunut aikaa enemmän kuin kaksi vuotta.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Fambition Consulting Oy:n (myöhemmin “Fambition”) materiaalien tilaajajärjestelmästä (esim. miniopas), yrityksen järjestämistä kyselyistä, tapahtumista, internetsivujen yhteydenotto- tai ilmoittautumislomakkeesta sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai työkaluista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa Fambitionin käyttämien järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Fambition huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä rekistereitä säilytetään Fambitionin käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti huomioiden EU:n tietosuoja-asetuksen ( EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679). Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta muille kuin niitä työssään tarvitseville yrityksen työntekijöille. Fambitionin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen/kieltäytyminen

Mikäli Fambition käsittelee rekisteröidyn tietoja henkilön antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä Fambitionille.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Fambition kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Fambition voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.


Pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Fambitionilta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä häntä koskevia henkilötietoja on käsitelty ja rekisteröity. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojensa käsittelyn perusteista.


Virheiden korjaus

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista ja poistamista.

Suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.


Tietojen käytön rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.


Tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Fambitionille toimitetut tiedot yleisesti käytetyssä muodossa toiselle palveluntarjoajalle siirtämistä varten.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Verkkosivujen kävijäseuranta

Fambitionin verkkosivuilla (www.fambition.fi ja www.isähaaste.fi) seurataan sivuston käyttäjäliikennettä Google Analytics -sovelluksella, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Sovelluksen javascript-koodi suoritetaan palvelussa jokaisen sivulatauksen yhteydessä. Google Analytics yksilöi käyttäjän  evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla ja niistä koostetaan kävijämäärätilastoja sekä analyyseja käyttäjien sivustokäyttäytymisestä. Google Analytics säilyttää käyttäjä- ja tapahtumadataa 14 kuukautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen Fambition.fi- ja Isähaaste.fisivustoilla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografiatiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa fambition.fi- ja Isähaaste.fi-sivustojen lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout